Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  
Korenine / Origin: Izvor Evropejcev / Origins of European
             
             
 

Raziskovalni projekt

Korenine Slovenov in Evropejcev

     

Research project

The Origins of Slovenes and Europeans

 
             
             
 

Uvod

     

Introductory note

 
             
             
 

Zgodovina Evropejcev je skozi celotno zgodovinsko obdobje, še posebno pa zadnjih 200 let, podrejena takšnim in drugačnim interesom. Ti vzdržujejo stanje stroke v okvirih omejitev, ki so jih sami postavili, s tem pa hote ali nehote, preprečujejo prodor drugačnih razlag in pogledov na problematiko odprtih vprašanj ter ožajo priložnosti za spremembe, za razvoj in napredek zgodovinske in jezikoslovne stroke.

 

 

 

Cilji

 

Omogočiti prodor resnice, vse do zakritih temeljev stare celine. V nasprotju s pričakovanji, nova odkritja na področju zgodovine in jezikoslovja ne pripomorejo k spremembi razmišljanja in še manj k spremembi ustaljenih vzorcev delovanja.

 

Namen projekta je preko bremen evropske zgodovinske in politične dediščine vzpostaviti širino raziskovanja, odkrivanje neznanih, prikritih in zamolčanih sledi o zapostavljenih praprebivalcih Evrope, ki v senci sodobnih nacij in jezikov, čakajo na pričevanje resnice.

 

Spodbujanje s stranpotmi neobremenjenega, izvirnega raziskovanja, preučevanja primarnih virov ter odkrivanje in objavo ponaredkov, za boljše razumevanje in poznavanje širine evropskega zgodovinskega dogajanja v bližnji in daljni preteklosti.

 

Organiziranje mednarodne mreže raziskovalcev, povezanih v enovito družbo za spodbujanje, usmerjanje in za bratsko pomoč pri izvajanju kakovostnih raziskav temelječih na medstrokovnih primerjavah ter skrb za medsebojno izmenjavo podatkov in idej.

 

Organiziranje letne mednarodne konference in drugih srečanj, objava informacij, brošur in tisk knjig ter nastop v medijih za seznanjanje strokovne in širše laične javnosti o novih spoznanjih s področja zgodovine, jezikoslovja in drugih strok, ki lahko pripomorejo k širini, razvoju in napredku družbe.

     

The early history of the Europeans has been subdued, throughout history, in accordance with the views of different interest groups, particularly over the last 200 years. Either intentionally or unintentionally, these interest groups impose their view within the bounds of their own subjective limits, thus inhibiting the exploration of different scientific opinions and interpretations about unresolved enigmas and also constricting opportunities for change, development and progress in the areas of historical and the linguistic science.

 

 

Goals

 

The aim of the conference is to allow the presentation of the truth all to the hidden cornerstone of the old continent. New discoveries in the spheres of history and linguistics, contrary to expectations, do not contribute to a change of thinking, and contribute even less to the modification of accepted patterns.

 

The Aims of the project is to facilitate the establishment of thorough research, to discover the unknown, hidden and suppressed traces of concealed European natives that are waiting in the shadow of modern nations and languages to testimony the truth, beyond the burden of historical and political heritage.

 

The project also aims to promote unencumbered original research, the study of primary sources, the discovery and publication of falsifications in order to promote a better understanding and knowledge of the breadth of events in the near and distant past.

 

The project also aims to establish an international network of researchers and linking them together in a fraternity, to promote, guide and provide an exchange of the information's and ideas to support researchers with implementing quality studies, based on an interdisciplinary comparisons.

 

We aim to organize an annual international conference, along with other meetings, to publish and share any knowledge and new discoveries and to print brochures and books.

We attempt to appear in the media as often as possible, to inform the wider professional and lay public about new findings in the field of history, linguistics and other disciplines which can facilitate the progress, development and enrichment of the society.

 
             
             
             
             
      Korenine      
             
             

 

   

click tracking