Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  
             
             
 

19. mednarodna konferenca

     

19th International Topical Conference

 
             
             
 

Ljubljana

2. junij, 2023

 

 

Prijava na konferenco

 

Vse, ki bi radi predstavili prispevke vabimo, da nam pošljejo prijavo na konferenco in povzetke prispevkov najpozneje do 31. decembra 2022. Obvestilo o uvrstitvi recenziranih povzetkov na program konference bodo avtorji prejeli do 15. januarja 2023 z začasnim programom konference. Popolno preliminarno besedilo prispevka pošljite do 15. februarja 2023. O dokončni uvrstitvi prispevkov za konferenco bo odločal programski odbor, o čemer bodo avtorji obveščeni do 15. aprila 2023. Na konferenci bodo udeleženci prejeli povzetke prispevkov. Konferenca bo potekala v slovenščini in angleščini.

     

Ljubljana, Slovenia
June 2nd, 2023

 

 

Conference registry

 

You are invited to present the results of your research. Submit an application to the conference and send it with your contribution summary by December 31st 2022. Authors will receive a conference classification notice and a provisional conference program before January 15th, 2023. The completed preliminary text of the contribution should be sent to you by February 15th, 2023. Authors will be notified about the Program Committee’s final decision on classification of their contributions, by April 15th, 2023. Conference participants will receive a summary of contributions. The conference will be held in Slovene and English.
 

 
 

Naslov za prijavo

 

conf (a) korenine.si

Prijavnica

 

 

 

Teme raziskovanja

 

Konferenca je namenjena odkrivanju jezikovnih, kulturnih in drugih podatkov o staroselcih Evrope, s poudarkom na Slovenih, od pradavnine do srednjega veka. Za pojasnitev povezav in razumevanje širšega zgodovinskega dogajanja, se raziskave lahko izjemoma nanašajo na obdobje do sredine 19. stoletja. Jedro raziskovanja predstavljajo arheološki in pisni viri, etimologija, toponimi, jezikoslovne in genetske sledi, verovanja, legende, običaji in drugi podatki, ki osvetljujejo življenje, delo, materialno kulturo, verovanja in jezik evropskih staroselcev skozi različna zgodovinska obdobja.

 

 

 

     

Registry address

 

conf (a) korenine.si

Registration Form

 

 

 

Research topics

 

The mission of the conference is to reveal linguistic, cultural and other data about the ancient inhabitants of Europe, from prehistoric times to the middle Ages, with an emphasis on Slovenes. To clarify the links and understanding the extensive historical happenings, researchers may exceptionally refer to the period up to the mid-19th century. The basic core of the conference should comprise archaeological facts and written documents, etymology, toponyms, genetic traces, beliefs, mythology, legends, customs and other data which could brighten the life, material culture, work, religion and language of ancient European ancestors throughout the different epochs of the distant past.

 

 
 
 

Navodila za prijavo in oblikovanje prispevka

 

Vabilo: Povzetek s podrobnostmi

Priloga 1: Navodila za oblikovanje prispevka.

Priloga 2: Podrobnejši podatki o konferenci.

 

 

 

Informacije

 

g. Marko Hrovat

Karanatanska 20

SI-1230 Domžale, Slovenija

tel.: +386 1 722-07-70

hrovatm (a) yahoo.com

 

 

 

     

Instructions for registration and contribution design

 

Announcement PDF: Summary with some details
Attachment 1: Contribution formatting instructions.

Attachment 2: Detailed information about the conference.

 

 

 

Information

 

g. Marko Hrovat

Karanatanska 20

SI-1230 Domžale, Slovenija

tel.: +386 1 722-07-70

hrovatm (a) yahoo.com

 

 

 
 

Zbornik konference

 

Recenzirani prispevki bodo natisnjeni v zborniku konference. Rok za oddajo dokončnih čistopisov prispevkov v obliki primerni za tisk je 30. junij 2023. Zbornik bodo udeleženci dobili naknadno po pošti.

 

 

Obvestila

 

Pomembnejše informacije in obvestila bodo objavljena na spletni strani projekta Korenine Slovenov in Evropejcev: www.korenine.si kot tudi na: www.zgodovina.eu in www.veneti.info. Prijavljeni na konferenco pa bodo prejeli obvestila tudi po e-pošti.

     

Conference Proceedings

 

All reviewed papers will be printed in the Conference Proceedings. Submission of the final text, suitable for printing, is June 30th, 2023. Participants will receive the proceedings by mail.

 

 

Notes

 

Important information and conference announcements will be available on the web site of the Project The Origins of Slovenes and Europeans: www.korenine.si, as well as on the: www.zgodovina.eu and www.veneti.info. Registered participants will also receive notes about the conference by e-mail.

 
             
             
             
      Korenine      
             
             

 

   

site stats