Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

PRIMERJAVA BRANJ PYRGIJSKIH ZLATIH PLOŠČIC

V. Vodopivec

Pot na Drenikov vrh 12, Ljubljana; E-mail: Vinko.Vodopivec@familia.si

 

 

 

Ključne besede: Pyrgi, Etruščani, Feničani, Atestino, Veneti, Slovani, punktacija

Key words:        Pyrgi, Etruscans, Fenicians, Atestino, Veneti, Slavs, punctation

 

Povzetek

Znanstveniki še vedno iščejo izvor Etruščanov in to v različnih smereh, saj njihov izvor niti v grobem še ni dorečen. V teh prizadevanjih lahko bistveno pripomore ustrezno razumevanje dveh zlatih Pyrgijskih etruščanskih ploščic iz 5. stoletja pred Kristusom, ki so eden najbolje ohranjenih pisnih spomenikov Etruščanov, saj vsebuje daljši zapis 227 črk, krajši zapis pa 93 črk.

Za preveritev razumevanja besedila je izvedena primerjava nekaterih znanih prevodov v sodobne jezike in sicer za prevod M. Bora v slovenščino in za prevoda A. Mario in G.M Fecchetti v italijanščino ter lastnih študij na osnovi borovega prevoda in njegovega glosarja. Primerjava zajema prečrkovanje izvirnika v latinico in primerjavo navedenih prevodov na podlagi ustrezno prepoznanih črk in besed brez imen in neprevedenih besed v obravnavanih prevodih.

Pri celotnem besedilu obeh ploščic, berem po celotni analizi drugače kot je Borova razlaga le v šestih primerih, ki predstavljajo 8 besed ali 9,4% in sicer: E-MIA, OEBARIEI, TU-RUKE, RASE, ZVER, NIM. Poleg tega dopuščam drugačno branje v primeru Velianas, ki poleg imena lahko pomeni po naše tudi velikaša. Posameznim besedam je pripisan tudi možen drugačen pomen, ki pa v celoti ne spreminja razumevanja prebranega besedila.

Rezultati potrjujejo pravilnost Borovega branja saj je v njegovem prevodu 45,6% prepoznanih črk, medtem ko jih italijanska prevoda vsebujeta le 3,4% in 5,9%. Še izrazitejša je primerjava prepoznanih besed, saj jih ima Borov prevod kar 65,9%, medtem ko jih imata italijanska prevoda le 1,2% in 4,7%. Rezultati kažejo, da je Borov prevod odličen, italijanska prevoda pa sta neustrezna. Navedeni rezultati potrjujejo tezo, da je prvotni izvor Etruščanov iz venetskih korenin, saj je tako venetske zapise kot etruščanska besedila možno razumeti na podlagi slovanskih jezikovnih prvin. Slovenščina je tudi v tem primeru uporabno orodje, saj s svojimi številnimi dialekti omogoča razumevanje starejših etruščanskih zapisov.

 

1. Uvod

Dobro ohranjene so tri zlate Pyrgijske ploščice velikosti 19/9cm, 19/9 cm in !3/9 cm, imenovane po najdišču Pyrgi iz 5 stoletja pred Kristusom in sicer dve z etruščanskim in ena s feničanskim zapisom. Shranjene so v Rimu v Museo di Villa Giulia [6]. Zlata ploščica s feničanskim zapisom sicer govori o podobni vsebini, nikakor pa ni prevod nobene od etruščanskih ploščic, niti ni prevod celotne vsebine obeh ploščic.

Daljša etruščanska ploščica ima 227 črk, krajša etruščanska ploščica ima 93 črk, feničanska ploščica pa ima 141 znakov.

 

Pogostost pojavljanja črk je naslednje:

 

črka                             A   E   I   L   K   V   U   S   T   N   M   R   H   O   Z    B    P   Ž      skupaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

daljša etrušč.                46 27 23 16  13  13  11 15 15  10  10  11    6    4    4    1    1    1     227

krajša etrušč.               19   9   8   9    6    6    8   4   3    6    5    2    2    2    1    2    1    0       93

skupaj                         65 36 31 25  19  19  19 19 18  16  15  13    8    6    5    3    2    1     320

delež v %                     20 11 10   8    6    6    6   6   6    5    5    4    2    2    2    1    0    0     100

 

Znak                            Š    B   T    R    L     `    Y   M   K   N    W    O    H    I    Z    P       skupaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

feničanska                    18  15  14  14   13  12  10    9    9     5     5     5     4    3    2    1       141

delež v %                     13  11  10  10     9    9    7    6    6     4     4     4     3    2    1    1       100

 

Pri branju Etruščanskih zapisov je treba ustrezno pozornost posvetiti njihovi starosti, saj se s starostjo spreminjajo. Mlajši zapisi se približujejo grškim zapisom, saj je viden hetitski vpliv, medtem ko se starejši zapisi pred 5. st. pr.Kr. približujejo venetskim zapisom. Pyrgijske ploščice so iz starejše skupine etruščanskih zapisov, zato je umestna primerjava etruščanske in venetske abecede zapisane na atestinski tablici številka 23:

 

enake črke                   a, e, v, i, k, m, n, o, p, r, s,       11 črk

obrnjene črke              l, u                                             2 črki

različne črke                b, d, z, t, š, g                             6 črk

 

Velika podobnost etruščanskih črk v zapisu Pyrgijskih zlatih ploščic z venetsko pisavo opravičuje primerjalno branje z venetskimi črkami, zato neznano črko na koncu besedila berem kot venetski b, ki pa se verjetno bliža črki v [7].

Očitno se kaže že vpliv Latincev, saj se po 5 st. pr.Kr. črka c bere kot c ali kot k, enako kot pri njih, kar beleži tudi M. Pallottino [5].

Črke s, z in ž so razvidne po značilnostih etruščanskih in venetskih znakov tako, da je njihovo branje umestno, kar nedvoumno potrjuje tudi smisel prebranega teksta, pa čeprav tako prečrkovanje ni povsem skladno z dosedanjo predpostavljeno izgovorjavo posameznih črk.


Korenine 

2. Analiza

2.1 Feničanska ploščica

 

Feničanska ploščica je zapisana v stari aramejščini, ki prehaja v novejšo feničanščino [6], imamo pa tudi zapis v latinici v knjigi [1] in sicer:

 

lrbt l`štrt`šr odš`z `š p`l w`š ytn tbry`. wlnš mlk`l kyšry`. byrh. zbh šmš bmtn` bbt wbm tw. k`štrt. `rš. bdy lmlky šnt šlš iii by rh krr bym obr `lm wšnt lm`š` lm bbty šnt km hkkbm `l.

 

Pri prepisu je opaznih 12 nedoslednosti:           o bere 3x kot `             r bere 2x kot d             š bere 1x kot m            k bere 1x kot m          štiri pike manjkajo, ena pa je odveč.

 

Za feničansko ploščico imamo tri prevode v italijanščino [1, 2], podajam pa tudi njihove prevode v slovenščino, kot jih je prevedel g. Lucijan Vuga:

 

1                    G. Garbarini [1]

2          G. Levi Della Vida [1]

3          S. Moscati [2]

 

1                    Alla Signora Astarte. Questo e il luogo sacro che ha fatto e che ha dato Thefarie Vilianas,

Gospodarici Astarti. To je posvečen kraj, ki ga je ustvaril in dal Thefaria Velianos,

re su Chaiserie, nel mese di Zbh Šmš, in dono nel tempio e nel suo recinto (?);

kralj Chaisrie, v mesecu Zbh Šmš, v dar templju in njegovi ogradi (?);

poiche Astarte ha innalzato (?) con la sua mano al suo regno per tre anni nel mese

ker ga je Astarta povzdignila s svojo roko za vladarja za tri leta v mesecu

di Krr nel giorno del seppellimento della divinita.

Krr na dan pokopa božanstva.

E gli anni della statua della divinita nel suo tempio (sono tanti) anni come queste stelle.

In let kipa božanstva v njegovem templju (je toliko) let, kolikor je teh zvezd.

 

2                    Alla Signora Astarte e questo il santuario (luogo santo) che ha fatto e che ha donato

Za gospodarico Astarto je to svetišče (sveti kraj), ki ga je zgradil in dal

Tbry` Wlnš re di Kyšry nel mese di Zebah šiššim (Šmš corruptum) in MKtn nel tempio

Tbry` Wlnš, kralj Kyšryja, v mesecu Zebah šiššim (Šmš corruptum) v MKtn v svetišču

di Wbmn tw perche Astarte scelse per mezzo di lui nell`anno tre del suo regno

od Wbmn tw, ker ga je Astarta izbrala potom njega v tretjem letu njegovega vladanja,

nel messe di Krr nel giorno della sepoltura della divinita e nell`anno della statua

v mesecu Krr, na dan pokopa božanstva, in v letu kipa

della divinita nel suo tempio (e) nell`anno (?) di quelle stelle.

božanstva v njenem svetišču (in) v letu (?) tistih zvezd.

 

3                    Alla signora Astarte. Questo (e) il sacello che ha fatto e che ha donato Thefarie Velianas,

Gospodarici Astarti. To (je) kapelica, ki jo je zgradil in daroval Thefaria Velianos,

re su Caere, nel mese di zbh šmš, in dono (?) nel tempio e nel suo recinto (?),

kralj Caere, v mesecu zbh šmš, v dar (?) svetišču in njegovi ogradi (?)

poiche Astarte ha richiesto (cio) per mezzo di lui nell`anno terzo del suo regno,

ker je Astarta zahtevala (to) od njega v tretjem letu njegovega vladanja,

nel mese di krr, nel giorno del seppellimento della divinita. Gli anni della statua

v mesecu krr, na dan pokopa božanstva. Let kipa

della divinita (siano tanti) anni quante queste stelle.

božanstva (naj bo toliko), kolikor je zvezd.

 

Ne morem ocenjevati ustreznosti prevodov v italijanščino, vendar je očitno, da so vsi trije prevodi dovolj podobni, da bi lahko sklepali na ustreznost prebranega besedila, razen če so sta se druga dva prevoda naslanjali na prvi italijanski prevod.

Povsem očitno je, da ne gre za isto vsebino, kot je zapisana na etruščanskih ploščicah, zato kakršnekoli vsebinske primerjave niso umestne.

Korenine 

2.2 Pyrgijski ploščici

Analiza zajema pregled ustreznosti prečrkovanja zapisov v latinico in primerjavo različnih prevodov istega besedila s prepoznavanjem posameznih črk ali sklopov črk in zlasti s prepoznavanjem posameznih besed prevedenega besedila. Vsa besedila so obravnavana po enakem postopku in po enakih kriterijih tako, da je primerjava ustrezna in daje upravičene zaključke.

Primerjavo branja Pyrgijskih zlatih etruščanskih ploščic sem izvedel na osnovi zapisov (1- prevod A. Mario, 2- prevod G.M. Fachetti, 3- prevod M. Bor, 4- prevod V. Vodopivec), zato so pri analizi s temi števili označeni navedeni prevodi.

 

2.2.1 Delovni hipotezi

 

Delež prepoznanih črk v posameznem prevodu mora biti najmanj 25% če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja obravnavanega besedila.

Delež prepoznanih besed v posameznem prevodu mora biti najmanj 30% in to brez imen in neprevedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja obravnavnega besedila.

 

2.2.2 Daljši etruščanski zapis

Primerjava črkovanja in delitve; v oklepaju sta števili drugače pisanih in drugače govorjenih črk:

 

1          ITA TMIA ICAC HERAMASVA VATIECHE UNIAL ASTRES THEMIASA MECH      THUTA THEFARIEI VELIANAS SAL ZUVENIAS TURUCE MUNISTAS           THUVAS TAMERESCA ILACVE TULERASE NAC CI AVIL CHURVAR TESI          AME ITALE ILACVE ALSASE NAC ATRANES ZILACAL SELE ITALA  ACNASVERS ITANIM HERAMVE AVIL ENIACA PULUMCHVA                    (15,-9)

 

2          ITA TMIA ICAC HE/RAMAŠVA VATIECE UNIALASTRES QEMIA/SA MEC QUTA QEFA/RIEI VELIANAS SAL/ CLUVENIAS TURU/CE MUNISTAS    QUVAS/ TAMERESCA ILACVE TULERASE NAC CI AVI/L CURVAR        TEŠIAMEIT/ALE ILACVE ALŠASE NAC ATRANES ZILAC/AL SELEITALA            ACNAŠV/ERS ITANIM HERAMVE AVIL ENIACA PULUMCVA                      (14,-9)

 

3          ITA TMIAJ KAK HERAM AZVA VATIEHE UNI AL ASTRES OJEMIA SA MEH        OUTA OJEBADJEJ VELIANAS SAL CLUVENI AS TURUCE MUNI STAS OUV       ASTA MERESCA ILAKVE TULE RASE NAC CI AVIL HURVAR TE ZJAME              ITALE ILAKVE AL ZASE NAC AT RANE S ŽILAC AL SELJE ITALA AK NA      ZVED S I TA  NIM HERAM VE AVIL JEN JACA PULUMHVA                          (6,-8)

 

4          I-TA TMIA I-KAK HE/RAM-AZVA-VATIEHE/-UNI-AL-ASTRES O-E-MIA/-SA         MEH OUTA OEBA/RIEI VELIANAS SAL/-CLUVENI-AS TU-RU/KE. MUNI-STAS  OUVA-S/TA-MERESKA ILAKVE/ TULE-RASE NAC. KI AVI/L HURVAR TE-          ZIAME-IT/ALE ILAKVE AL-ZASE/-NAC. A-T-RANE-S ŽILAC/-AL SELE-ITALA. AK-NA-ZV/ER-S I-TA-NIM HERAM/-VE AVIL EN-IAKA PUL/UMHVA         (0,0)

 

Legenda:          znak -              ločena beseda zveznega besedila

                        znak /               ločitev vrstic

                        presledek         v besedilu označena ločitev besed

Korenine

Primerjava prevodov po posameznih delno zaključenih vsebinah, kjer je v oklepaju navedeno število prepoznanih črk, podčrtane pa so prepoznane besede brez imen in neprevedenih besed:

 

I-TA TMIA I-KAK HERAM-AZVA-VATIEHE

1                    QUESTA COSTRUCIONE E QUESTO SACRARIO APPARTENGONO                         (2)

2                    IL TEMPIO E QUESTE STATUE FURONO <RICHIESTI>                                   (5)

3                    TA TEMPELJ JE KOT HRAM OZVAL UTEHE                                                 (18)

4                    TUDI TA TEMPELJ JE KOT HRAM OZVAL UTEHE                                      (19)

 

UNI-AL-ASTRES O E-MIA/-SA MEH OUTA

1                    ALLA SIGNORA DELLE STELLE (UNI); CONSTRUITI PER I                             (2)

2                    DA PARTE DI UNI; IL <FONDANTE> LA LEGA UNICA                                    (6)

3                    JUNONE ALI ASTARTE, PRIJEMŠI ZA MEČ OVUD                                       (17)

4                    JUNONE ALI ASTARTE, KO JE IMEL SVOJ MEČ TU                                    (18)

 

OEBA/RIEI VELIANAS SAL/-CLUVENI-AS TU-RUKE

1                    SACRIFICI DA TIBERIO DI VELIO. IL RE, COME DONO,                                  (0)

2                    THEFARIE VELIANAS IL SAL DEL CLUVENIA DONO;                                     (0)

3                    VOJVODA VELIANAS, POSLANIK SLOVENJI, KO GA JE POSTAVIL.          (9)

4                    OBREDNIK VELIANAS SEL SLOVENJI, KO JE TU ROKOVAL.                    (14)

 

MUNI-STAS  OUVA-S/TA-MERESKA

1                    (PER GLI STRANIERI) HA OFFERTO E LA PROTEZIONE E LE DUE                 (0)

2                    DEL SACRO LUOGO DELLA CAMERA QUESTO (FU);                                      (2)

3                    PONOSNA STAVBA TA JE OSTALA, MORSKO                                              (11)

4                    MUNJA STAVBA OVA JE STALA V MORSKI                                                  (16)

 

ILAKVE TULE RASE NAC

1                    COSTRUCIONI. BADERA AI CONFINI PER                                                         (0)

2                    NELLE FESTE TULERASA POICHE (FURONO)                                                   (0)

3                    ILAKVE, ZAVETIŠČE RASENSKO,          .                                                            (6)

4                    ILAKVE UTRDBI KO JE RASEL NAKON.                                                           (9)

 

KI AVIL HURVAR TE-ZIAME IT/ALE

1                    CINQUE ANNI; DEL PAESE CURA SIA, SECONDO                                           (4)

2                    TRE ANNI COMPLETI, NEL GIORNO DEL POTERE;                                          (2)

3                    KO JE UMRL, GUSAR TEDAJ ZAJAME, ITAL                                                 (16)

4                    KO JE MINIL, KURBIR TEDAJ ZAJAME ITALSKI                                         (18)

 

ILAKVE AL-ZASE/-NAC

1                    L USO; BADERA AL RECINTO SACRO.                                                               (2)

2                    NELLE FESTE ALŠASA, POICHE                                                                           (0)

3                    ILAKVE PA ZASEDE.                                                                                              (5)

4                    ILAKVE ALI ZASEDE NAKON.                                                                             (9)

 

A-T-RANE-S ŽILAC/-AL SELE-ITALA

1                    PER LE ATTRIBUZIONI DA DOGE (DUCE; SACERDOTE) FISSI LE                  (0)

2                    <FUORI DALL`EDIFICIO> DELLA PRETURA <MASSIMA> (CI FU)                 (2)

3                    OD TE NESREČE STA ŽITELJ IN SELJE OD ITALA.                                        (10)

4                    OD TE RANE STA ŽITELJ ALI SELJE OD ITALA.                                            (15)

 

AK-NA-ZV/ER-S I-TA-NIM HERAM

1                    PURIFICAZIONI, INOLTRE IL SACRO ANNO,                                                    (0)

2                    <L ATTO DEL FUOCO>; E <A TAL FINE> SULLE STATUE                               (0)

3                    KAKOR JE RAZVIDNO I TA NAM HRAM JE,                                                  (13)

4                    KAKOR ZVER SI I TA NIMBŠKI HRAM                                                                      (17)

 

/-VE AVIL EN IAKA PULUMHVA

1                    ED IL GIORNO DELL ASSEMBLEA.                                                                      (0)

2                    (CI SONO) ANNI (TANTI) QUANTE LE STELLE                                                             (0)

3                    GLEJ, UNIČIL IN JAKO POLOMIL.                                                                   (10)

4                    VEDI, MINIL IN JAKO POLUMPAL.                                                                 (12)


Korenine 

2.2.3 Kratki etruščanski zapis

Primerjava črkovanja in delitve; v oklepaju sta števili drugače pisanih in drugače govorjenih črk:

 

1          NAC THEFARIA VELIIUNAS THAMUCE ZERA ETANAL MASAN TIUR VNIAS    SELACE VACAL TMIAL AVILCHVAL AMUCE PULUMCHVA SNUIAPH           (11-2)

 

2          NAC QEFARIEVEL/IIUNAS QAMUCE CLEVA ETANAL/ MASAN TIUR/UNIAS      ŠELACE V/ACAL TMIAL A/VILCVAL AMUC/E PULUMCV/A SNUIAF       (8-2)

 

3          NAC OJEBADIJE VELIIUNAS O AMUCE CLEVA E TANAL MASAN TIUD UNI     AS ZELACE VA KAL TMIAL AVIL HVAL AMUCE PULUMHVA SNUJAV            (5-4)

 

4          NAK OEBARIE VEL/IIUNAS O-AMUCE/ KLEVA E-TANAL/ MASAN TIUR/ UNI-

AS ZELACE V/A KAL TMIAL A/VIL-HVAL AMUC/E PULUMHV/A SNUJAB  (0-0)

 

Legenda:          znak -              ločena beseda zveznega besedila

                        znak /               ločite vrstic

                        presledek         v besedilu označena ločitev besed

 

Primerjava prevodov po posameznih delno zaključenih vsebinah, kjer je v oklepaju navedeno število prepoznanih črk, podčrtane pa so prepoznane besede brez imen in neprevedenih besed:

 

NAK OEBARIE VELIIUNAS O AMUCE KLEVA

1                    RIGUARDO A TIBERO DI VELIO: HA ORDINATO LA CONSACRAZIONE      (0)

2                    DACCHE THEFARIE VELIUNAS <FONDO>, IL CLEVA DELL ETANA            (0)

3                    NATO KO JE VOJVODA VELIUNAS PO POMOČ KLICAL                               (8)

4                    NAKON OBREDNIK VELIUNAS PO POMOČ KLICAL                                              (12)

 

 

E TANAL MASAN TIUR UNI AS    ZELACE VA KAL

1                    ANNUALE SECONDO L USO DEL MESE DELLA SIGNORA; HA FASSATO   (0)

2                    <LA RIPETIZIONE> DEL <RITO MENSILE> <OFFICIO>, <LA PREGHIERA> (3)

3                    JE UDARILA SILNA VOLJA JUNONE DA JE ZLOČINCE V KALI                  (11)

4                    JE TNALA MNA TIRA JUNONE DA JE ZLOČINCE V KALI                    (22)

 

TMIAL AVIL HVAL AMUCE PULUMHVA SNUJAB

1          LA ESPIAZIONE TEMPLARE ANNUALE, DEL PARI L ASSEMBLEA DEL      SENATO.                                                                                                                   (1)

2                    DEL TEMPIO DEGLI ANNI CI FU, STELLE <CENTO>                                        (0)

3                    ZATRL, UNIČIL, ZAHVALJUJOČ POMOČI IN PORAZIL DOKONČNO.      (11)

4                    ZMLEL, UVIL IN ZAHVALJUJOČ POMOČI POLUMPAL ZNOJEVO.          (20)

 
Korenine 

2.2.4 Punktacija

Delitev zveznega besedila v posamezne besede je izjemnega pomena za razumevanje obravnavanega teksta. Tako pri Venetih kot pri Etruščanih so značilne okrajšave pri pisavi posameznih besed. Ločitev besed v obravnavanem besedilu je prikazana le tam, kjer bi drugačna ločitev pomenila tudi drugačen pomen besedila. Tako kot v mnogih jezikih se tudi tu posamezne besede združujejo v besedne sklope, ki jih je možno ločiti šele z razumevanjem prebrane vsebine. Obseg razumljivo prebranega besedila mora biti dovolj velik, saj se ustrezna zanesljivost doseže po moji oceni, ko je razumljivega več kot tretjina napisanega besedila, kar je tudi kriterij delovne hipoteze za ustreznost razumevanja sporočila.

 

Primeri ustrezne delitve zveznega besedila:

 

I-TA    I-KAK                        E-MIA-SA      OUVA-STA-MERESKA       TE-ZIAME

AL-ZASE-NAC         A-T-RANE-S             AK-NA-ZVER-S-I-TA-NIM

 

Pri navedenih primerih se 8 neznanih besed z razumevanjem besedila preoblikuje v 26 znanih besed. Taka delitev je mogoča šele z razumevanjem branega besedila. Tuji avtorji do sedaj niso uspeli prebrati niti desetine besedila, zato tudi niso mogli ustrezno razmejiti posameznih besed zvezno pisanega teksta. Italijanska prepisa navajata 56 in 51 besed, Borov prepis navaja že 80 besed, moje študije pa so pokazale 85 besed. Prebrano besedilo ima zato bistveno več besed, kot pa so jih ugotavljali dosedanji bralci in prevajalci starejših etruščanskih zapisov.

 

3. Ugotovitve

3.1 Primerjava črkovanja in delitve

 

                število drugače pisanih črk

1                    15+11=26  S; CH; TH; F; Z

2                    14+  8=22  Š, X, Q, Z

3                      6+  5=11  D, J (štirikrat navaja j kjer ga ni)

4                      0+  0=  0

 

Poleg nekaj napak gre predvsem za prečrkovanje z grškimi črkami in drugačnega branja S, Z, Š in Ž. Opozoriti moram na natančnejšo delitev besedila v knjigi Giulio M. Facchetti, ki loči ločila besed in vrstice. Takega prikaza sem se držal tudi sam.

 

3.2 Pregled punktacije in delitve zveznega besedila

Delitev zveznega besedila v posamezne besede je izjemnega pomena za razumevanje obravnavanega teksta. Ustrezna delitev zveznega teksta je sorazmerna razumevanju branega besedila, zato je ravno število ugotovljenih in razumljenih besed dober pokazatelj pravilnosti prevoda branega besedila.

Italijanska prepisa navajata 56 in 51 besed. Bor, ki je dobro razumel brano besedilo, jih navaja že 80, sam pa ugotavljam 85 besed.

Korenine

3.3 Primerjava prevodov

 

število prepoznanih črk v prevodu brez imen - skupno število črk z imeni je 320

 

1                      2+  2+  0+  0+  0+  4+  2+  0+  0+  0          +  0+  0+  1                 =  11    ali           3.4%

2                      4+  6+  0+  2+  0+  2+  0+  2+  0+  0          +  0+  3+  0                 =  19    ali           5,9%

3                    18+17+  9+11+  6+16+  5+10+13+10          +  8+11+12                 =146    ali         45,6%

4                    19+18+14+16+  9+18+  9+15+17+12          +12+22+20                 =201    ali         62,8%

vse       27+25+34+22+17+24+15+23+20+20          +30+31+32                 =320    ali         100 %

 

število prepoznanih besed v prevodu brez imen - skupno število besed z imeni je 85

 

1            1+  0+  0+  0+  0+  0+  0+  0+  0+  0            0+  0+  0                   =  1      ali           1,2%

2            2+  2+  0+  0+  0+  0+  0+  0+  0+  0            0+  0+  0                   =  4      ali           4,7%

3                      7+  6+  2+  4+  0+  6+  2+  6+  4+  5            4+  6+  4                   =56      ali         65,9%

4            8+  9+  4+  5+  2+  6+  3+  8+  7+  5            4+  9+  6                   =76      ali         89,4%

vse         8+  9+  7+  5+  4+  6+  4+  8+  7+  5            6+  9+  6                   =85      ali         100 %

 

Število prepoznanih črk in število prepoznanih besed kažejo na smiselnost Borovega branja, medtem ko italijanska prevoda take smiselnosti ne izkazujeta.

 

3.4 Italijanska prevoda

Navajam prevoda v slovenščino, kot je italijanska prevoda prevedel g. Lucijan Vuga:

 

1                    Ta zgradba in to svetišče pripadajo gospodarici zvezd (UNI); zgradil Tiberij iz Velija. In kralj, kot dar (za tujce), je ponudil varstvo in dve zgradbi. Čuval bo meje pet let; upravljal deželo po običajih; varoval sveto ogrado. Iz pristojnosti doža (vodje, duhovnika) določa očiščenja, poleg še sveto leto ter dan zborovanja.

Nanaša se na Tiberija iz Velija: zaukazal je letno posvečenje po običajih meseca Gospodarice; določil je letno tempeljsko pokoro, prav tako zborovanje senata.

 

2                    Svetišče in kipe je (zahteval) Uni; (ustanovitelj) združene lige. Thefaria Velianas, je daroval sal od cluvenia: to pripada sobi svetega kraja med svečanostmi Tulerasa, ker so od dneva njegovega vzpona na oblast minila tri polna leta, med praznovanji Alšasa, ker se je (zgodil ogenj zunaj zgradbe) (vrhovnega) sodišča. In (v ta namen) je na kipih toliko let kolikor je zvezd.

Odkar je to Thefaria Velianos (utemeljil), je cleva od etana (oficij?) (ponavljanje) (mesečnega obreda) in (molitev) v "svetišču let". (Sto) zvezd!

 

Prevoda sta tako različna, da je težko iskati vzporednice, saj se zlasti prvi prevod naslanja na feničanski prevod, ki pa z dejansko vsebino nima nikakršne povezave.

Posebej bi opozoril na novejši prevod G. M. Facchettija, ki dokaj verno sledi izvirniku, pa kljub temu ni podal vsaj delno ustreznega prevoda, saj je smiselno prebranih manj kot 6% črk in manj kot 5% besed. Prevod navaja kar 6 imen in štiri neprevedene besede.

Analiza je pokazala, da Borov prevod etruščanskih Pyrgijskih ploščic izjemno dobro ustreza originalu in je ob uporabljeni razčlenitvi dobro razumljiv na podlagi slovenščine in njenih dialektov. Smiselno je prebranih 45,6% črk in 65,9% besed.

Korenine 

4. Prevod besedila obeh ploščic, kjer upoštevam Borovo razlago besed, se glasi:

I           TA       TMIA              I           KAK   HERAM          AZVA             VATIEHE

I           ta         tempelj je         kot       hram                ozval                utehe

(Tudi)                                                                                     (oznanil)

 

UNI        AL    ASTRES         O         E          MIA                SA       MEH   OUTA

Junone    ali      Astarte             ko        je         imel                  svoj      meč      tu

                                                                       (objemši)           (za)

 

OEBARIEI      VELIANAS    SAL     CLUVENI       AS       TU       RUKE

obrednik          Velianas           sel        slovenji ko (je)  tu         rokoval.

(vojvoda)         (veliki naš)                                                                  (postavil)

 

MUNI                         STAS              OUVA            STA     MERESKA

Munja                          stavba              ova (je)            stala     (v) morski

(Strelna-Ponosna)

 

ILAKVE                     TULE              RASE                          NAC

Ilakve                          utrdbi               (ko je) rasel                 nato.

(lokvi-zalivu)                (zavetišču)        (rasensko, dvigal)         (nas)

 

KI                   AVIL               HURVAR        TE       ZIAME            ITALE

ko (je)             minil                 kurbir               tedaj    zajame             italski

                        umrl                 (gusar)

 

ILAKVE                     AL       ZASE              NAC

Ilakve                          ali         zasede             nato.

(lokev-zaliv)                 (in)                              (nas)

 

A         T          RANE             S          ŽILAC            AL       SELE               ITALA

Od       te         rane                 sta        živelj                in         selje                 (od) Itala.

                        (nesreče)

 

AK NA           ZVER              S          I           TA       NIM                            HERAM

Kakor              zver                 si (je)   i           ta         nimbški                        hram

(Kakor je razvidno)                             (tudi)                (nam, nebeški-sveti)

 

VE                   AVIL               EN       IAKA              PUL/UMHVA

vedi                 minil                 in         jako                 polumpal.

(glej)                (uvil, uničil)                                          (polomil)

 

NAK               OEBARIE       VELIIUNAS   O         AMUCE          KLEVA

Nakon             obrednik          Veliiunas          po        pomoč             klical

(Nato)             (vojvoda)         (veliki naš)

 

E          TANAL           MASAN         TIUR   UNI                 AS       ZELACE         VA      KAL

je         tnala                 močna              tira       Junone             da (je)  zločince            v          kali

            (udarila)           (silna)               (volja)

 

TMIAL            AVIL   HVAL             AMUCE          PULUMHVA  SNUJAB

zmlel                minil     zahvaljujoč       pomoči polumpal          znojevo.

(zatrl)               (uničil)                                                 (porazil)           (borbeno, dokončno)

 
Korenine

5. Zaključki

Izvor Etruščanov še ni dokončno pojasnjen zato navajam Ugo Di Martina, ki na strani 100 pravi, da je " na koncu treba omeniti problem izvora etruščanščine. Ta je integralno povezan z izvorom te civilizacije: tisti, ki izvajajo izvor Etruščanov iz podonavsko-balkanske predzgodovine bo iskal sorodnost v indoevropskih in slovanskih jezikih, kdor verjame v njihovo avtohtonost se bo navezoval na protoitalske jezike, in končno, kdor sprejema teorijo orientalskega izvora Etruščanov, bo raziskoval v smeri mediteranskih jezikov"[1].

Znanstveniki še vedno iščejo izvor Etruščanov in to v različnih smereh, saj njihov izvor niti v grobem še ni dorečen. V teh prizadevanjih lahko bistveno pripomore ustrezno razumevanje dveh zlatih Pyrgijskih etruščanskih ploščic iz 5. stoletja pred Kristusom, ki so eden najbolje ohranjenih pisnih spomenikov Etruščanov. Za razumevanje besedila je izvedena primerjava prevodov M. Bora v slovenščino in A. Mario in G.M Fecchetti v italijanščino.

Primerjava navedenih prevodov etruščanskih zlatih Pyrgijskih ploščic kaže, da je v Borovem prevodu prepoznanih več kot sedemkrat več črk v deležu 44,6% in več kot štirinajstkrat več besed v deležu 65,9% kot v boljšem italijanskem prevodu. To potrjuje predpostavko, da je Borov prevod zelo dober, saj močno presega predpostavljeni meji 25% prepoznanih črk in 30% prepoznanih besed. Italijanska prevoda ne izkazujeta zadostnega obsega zadovoljivo prebranega besedila, zato se lahko obravnavata le kot delovna hipoteza, ki pa ni dala ustreznih rezultatov.

Pri celotnem besedilu obeh ploščic, berem drugače kot je Borova razlaga le v šestih primerih, ki predstavljajo 8 besed ali 9,4% in sicer: E-MIA, OEBARIEI, TU-RUKE, RASE, ZVER, NIM. Poleg tega dopuščam drugačno branje v primeru Velianas, ki poleg imena lahko pomeni po naše tudi velikaša. Tako so prav vse besede v zapisu obeh ploščic razen imen razumljive v slovenščini, kjer je poleg osnovnega pomena pripisan tudi možen drugačen pomen, ki pa v celoti ne spreminja razumevanja prebranega besedila.

Analiza Borovega prevoda kaže, da je prvotni izvor Etruščanov potekal iz iste korenine kot izvor Venetov, zato se starejši etruščanski zapisi, prav tako kot venetska besedila, lahko preberejo s pomočjo slovanskih prvin. Slovenščina s svojimi številnimi dialekti in bogatim izrazoslovjem je tudi v tem primeru dobro orodje.

 

6. Literatura

1.      Ugo Di Martino, Gli Etruschi, Mursia, Milano 1982.

2.      G. M, Facchetti, L`enigma svelato della lingua etrusca, Newton, Roma 2001.

3.      M. Bor, I Tomažič, Etruščani in Veneti, I. Tomažič, Wien 1995.

4.      V. Vodopivec, Lastne študije Pyrgijskih ploščic na osnovi Borovega prevoda in glosarja.

5.      M. Pallottino, Etruscologia, Hoepli, Milano 1975.

6.      Razni avtorji, Ancient writing from cuneiform to the alphabet, British Museum 1990.

7.      The Etruscans, Bompiari, Katalog 2000.

8.      V. Vodopivec, Atestinske tablice verski in jezikovni pomniki naših prednikov, Zbornik prve mednarodne konference: Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva, Jutro, Ljubljana 2001, 167-181.

Korenine