Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

ZAKLJUČEK

 

Posvet v letu 2002, Praprebivalstvo na tleh Srednje Evrope, je bil pripravljen z namenom, da nam razširi okvir vedenja o praprebivalstvu na tem prostoru. Sedaj, ko so nam bili predstavljeni dodatni podatki in argumenti, se vedno bolj bistri, kako je prišlo do podobnosti v baskovskem in slovenskem jeziku in da te podobnosti lahko pomenijo podoben, ne pa nujno isti izvor v času pred zadnjo poledenitvijo. Takrat je bilo celotno območje zaradi velike gibljivosti prebivalstva dokaj homogeno, kar velja predvsem za jezik, ki je bil nujna osnova sporazumevanja.

Pomembni so tudi podatki iz germanskih virov, ki so nam bili do sedaj zamolčani, in ki jasno kažejo, da so bili na sedaj germanskih ozemljih prvotni prebivalci Slovani ter da so bili Germani zavojevalci, ki so Slovane izrivali in jih s svojo agresivnostjo asimilirali in razlaščali, občasno pa tudi sistematično germanizirali. V isto smer kažejo tudi rezultati genetskih raziskav za različne evropske narode in še posebej za Slovence, in tudi nekatere jezikovne primerjave, saj so jeziki zelo trdoživi in se njihov vpliv le počasi izgublja.

Predstavljeni so bili tudi novi primeri branja starih zapisov s pomočjo slovenščine in primerjave rezultatov branj, dobljenih z različnimi pristopi, ki kažejo, da je slovenščina uporabno orodje in je zato priporočljiva za razumevanje venetskih in podobnih zapisov.


CONCLUSIONS

The main task of the recent symposium held in the year 2002, entitled Ancient Settlers of Central Europe, was to increase our knowledge of the ancient population settling this region. Some new data and arguments were reviewed and it becomes more and more clear how to explain the significant similarity between the Basque and Slovenian languages. These similarities could mean a similar, but not necessarily the same origin at a time before the last glacial period. During that period the population of the whole region was quite homogeneous, in particular as concerns their language, which was essential for their communication.. This can be apparently explained by the greater migratory mobility of the inhabitants.

There are some important new data from Germanic sources, which were up to the present kept in the background. These sources clearly point out that the original population of the presently Germanic territories was Slavic and that the Germanic tribes were conquerors that pushed out the original Slavic population. This population was eventually expropriated, assimilated and often also systematically germanised. Evidence in favour of this conclusion is recent results of genetic studies on various European nations, and in particular for the Slovenes. The results of comparative linguistic studies are also significant since languages are quite durable and their influences only slowly fade away.

A few new cases of the reading and understanding of ancient writings using the Slovenian language as the basic model were presented. Comparison of different readings based on quite different models demonstrate that the Slovenian language can be a useful study tool and hence can be recommended for deciphering and understanding of Venetic and other related writings.